Начало Общи условия
There are no translations available.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За взаимоотношения с крайните потребители на

ДИАЛОГ ЕООД, гр.София, ул. В. Григорович 38-40, ет. 3, ап. 6, далекосъобщителен оператор с Удостоверение за регистрация № 204-06304 / 19.04.2007 по Обща лицензия № 204/ 07.06.2004 г. на КРС за осъществяване на далекосъобщения при предоставяне на услугата “достъп до гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати” на територията на Република България

Раздел І. Предмет и общи положения

1. С тези Общи условия се уреждат условията и реда за предоставяне на услугата “Достъп до гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати” от Диалог ЕООД, наричан по-долу ОПЕРАТОР, на крайните потребители, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ.
2.1. МРЕЖА е системата от обществени телефонни апарати, която се инсталира с цел тяхното общо ползване срещу заплащане, като същите са включени към централизирана система за управление и контрол и всеки един от тях е свързан към обществена далекосъобщителна мрежа за предоставяне на гласова телефонна услуга, съгласно Обща лицензия № 204/ 07.06.2004 г. на КРС.
2.2. Централизираната система за управление и контрол поддържа следните функции: идентификация на обществения телефонен апарат, дистанционна диагностика и дистанционно програмиране на обществените телефонни апарати, фискална памет със статистика на видовете проведени телефонни разговори, общ брой таксови единици и данни за таксуването по видове разговори.
3. Настоящите Общи условия са задължителни за ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.
4. ОПЕРАТОРЪТ изгражда и използва МРЕЖАТА и предоставя услуги чрез нея на територията на Република България, съгласно изискванията на Обща лицензия № 204/ 07.06.2004 г.  на КРС и Закона за далекосъобщенията (ЗД).
5. ПОТРЕБИТЕЛ е физическо или юридическо лице, което ползва или е заявило желание за ползване на обществената гласова телефонна услуга.
6. КРАЙНО УСТРОЙСТВО е крайно далекосъобщително устройство за достъп с оценено съответствие, което е пуснато на пазара съгласно действащото законодателство.
6.1. “Оценено съответствие” означава, че крайното далекосъобщително устройство е с оценено съответствие съгласно Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (ДВ, бр.79 / 2002). 
6.2. “Пуснато на пазара съгласно действащото законодателство” означава, че устройството е съпроводено с декларация за съответствие на производителя или вносителя и има българска маркировка за съответствие “Со” и съответните означения.
7. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ е територията, на която ОПЕРАТОРЪТ има право да предоставя услугите, съгласно Удостоверение за регистрация № 204-06304 / 19.04.2007 г. по Обща лицензия № 204 / 07.06.2004 г на КРС.

Раздел ІІ. Предоставяне на услуги

8. ОПЕРАТОРЪТ предоставя чрез МРЕЖАТА следните услуги:
8.1. достъп до гласова телефонна услуга чрез обществени телефонни апарати, свързани към обществена далекосъобщителна мрежа на лицензиран оператор; и
8.2. безплатен достъп до услугите за спешни повиквания към службите “Спешна медицинска помощ”, Национална служба “Полиция” и Национална служба “Пожарна и аварийна безопасност”.
9. Предоставянето на услугите се извършва срещу:
А.) предплащането им чрез закупуване на фонокарта на ОПЕРАТОРА;
Б.) заплащането им след използване в телефонните центрове, част от мрежата на ОПЕРАТОРА.
9.1. Таксуването на услугите се извършва по следния начин:
А.) За разговори  проведени чрез фонокарта -  разговори до 30 секунди се таксуват като 30 секунди, а след това таксуването е на всеки 30 секунди.
Б.) За разговори проведени от център, част от мрежата на ОПЕРАТОРА - разговори до 30 секунди се таксуват като 30 секунди, а след това таксуването е на всеки 6 секунди.
10. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ получават възможност за осъществяване на селищни, между-селищни, международни повиквания и повиквания към мобилни мрежи, чрез:
А.) Закупуване на фонокарта, набиране на желания номер и следване на  инструкциите, поставени върху апарата.
Б.) Заявяване на желание за ползване на обществена телефонна услуга в център на ОПЕРАТОРА, влизане в обособена телефонна кабина, набиране на желания номер и след приключване, заплащане на ползваните услуги на касата на телефонния център.
11. Потребителят следи за стойността на ползваните услуги чрез:
А.) Избиране на безплатен информационен номер „123” от апарати работещи с фонокарти и следване на гласовите инструкции.
Б.) Следене на сумата изписана на дисплея в телефонната кабина, когато услугата се ползва от център на ОПЕРАТОРА.

Раздел ІІІ. Права и задължения на ОПЕРАТОРА

13. ОПЕРАТОРЪТ има следните права:
13.1. да предоставя услугите по т.8 и да получава дължимата цена за ползването им;
13.2. да дава писмени указания и инструкции на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за правилното ползване на услугите;
13.3. да прекъсва временно предоставянето на услугите при извършване на профилактични прегледи, ремонти, настройки и развитие на МРЕЖАТА;
13.4. да изключи временно ПОТРЕБИТЕЛ от МРЕЖАТА поради техническа повреда;
13.5. да прекрати без предизвестие достъпа до МРЕЖАТА и предоставянето на услугите, при неправомерно ползване на предоставяните услуги, за постигане на забранени от закона цели, както и при нарушение на настоящите Общи условия;
13.6. да получава предвидените в настоящите Общи условия обезщетения.

14. ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:

14.1. да извършва далекосъобщителна дейност в съответствие с изискванията на действащите в Р. България нормативни актове, приложими стандарти и други технически спецификации, така че да е гарантирана защитата на околната среда, безопасността на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, обслужващия персонал и всички други лица, както при нормални условия на работа, така и при повреди.
14.2. да свърже всички инсталирани от него обществени телефонни апарати към централизираната система за управление и контрол и да води отчет за техническото състояние на всички обществени телефонни апарати и обема на трафика. Данните се съхраняват в срок 12 месеца.
15. Във връзка с изпълнение на задълженията по т.14, ОПЕРАТОРЪТ е длъжен:
15.1. да не изменя техническите характеристики на далекосъобщителните устройства;
15.2. да използва само технически изправни съоръжения с оценено съответствие, които са пуснати на пазара съгласно действащите нормативни актове;
15.3. да използва съоръженията само по предназначението и начина, определени от производителя;
15.4. да не нарушава целостта на мрежата, към която се свързват обществените телефонни апарати.

16. ОПЕРАТОРЪТ се задължава:

16.1. да предоставя на тел. (02) 4008101 и на Интернет-страницата си информация за условията и реда за ползване на предоставяните услуги;
16.2. да инсталира обществени телефонни апарати, които предоставят специални условия за обслужване на крайни потребители от различни инвалидни групи. Стандартните технически характеристики, въведени във всеки апарат за тази цел, са:
16.2.1. релефен "PIP" знак на бутон #5 за ориентир на ПОТРЕБИТЕЛИ с увредено зрение;
16.2.2. специално обозначение на всяка фонокарта за разпознаване посоката за вкарване на фонокартата в апарата за улеснение на ПОТРЕБИТЕЛИ с увредено зрение;
16.2.3. автоматичен контрол на звука (за подобряване чуваемостта по линията);
16.2.4. два допълнителни бутона на лицевия панел с контрол на звука в слушалката до 6 нива – за улеснение на ПОТРЕБИТЕЛИ с увреден слух;
16.2.5. "Hearing Aid Compatibility" – съвместимост на обществения телефонен апарат със слуховите устройства на ПОТРЕБИТЕЛИ с увреден слух;
16.2.6. представяне на информация на дисплей или по друг технологичен способ за инструкциите за работа с апарата, таксуване на различните видове повиквания (тарифиране), отчитане наличността на таксови единици и др.
16.3. да монтира обществени телефонни апарати за обслужване на ПОТРЕБИТЕЛИ в инвалидни колички в болници, санаториуми, централите на национално представените организации на и за инвалиди и други обществени обекти;
16.4. да предоставя услугите на всички ПОТРЕБИТЕЛИ при условията на равнопоставеност седем дни в седмицата, 24 часа в денонощие, на обществено достъпни места, като не създава предимства за отделни ПОТРЕБИТЕЛИ или групи ПОТРЕБИТЕЛИ по отношение на една и съща услуга;
16.5. да пази цялата информация, отнасяща се до данните за разплащания на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за срок от 12 месеца;
16.6. да информира ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за ограничения в предоставянето на услугите, наложени от компетентните органи при извънредни обстоятелства или във връзка с националната сигурност и отбраната на страната;
16.7. да информира 2 дни предварително ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за прекъсвания или влошено качество на услугите при извършването на профилактични прегледи, ремонти или развитие на МРЕЖАТА, както и за сроковете на прекъсване или влошено качество;
16.8. да отстранява повредите на МРЕЖАТА, появили се при нормални условия на работа, възможно най-бързо след възникването им, но не повече от 2 дни;
16.9. да оповести адрес на електронна поща, телефон или пощенски адрес, на които приема уведомления от ПОТРЕБИТЕЛИ за повреди, прекъсвания и други форми на неизправно предоставяне на услугите и да води регистър по дата и час на заявяване, причини и срок за отстраняване;
16.10. да разглежда и взема писмено становище по молби, жалби и предложения от ПОТРЕБИТЕЛИ в едномесечен срок от получаването им;
16.11. да води и съхранява регистър на постъпилите от ПОТРЕБИТЕЛИ молби, жалби и предложения и отговорите по тях за срок от 12 месеца, при спазване на действащите правила за защита на личните данни;
16.12. да гарантира тайната на съобщенията и защитата на личните данни, съгласно гл.14 от ЗД, и да не предоставя на трети лица информация, отнасяща се до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, без тяхно съгласие, освен в предвидените в закон случай;

Раздел ІV. Отговорност на ОПЕРАТОРА

17. ОПЕРАТОРЪТ носи отговорност за предоставянето на услугите чрез МРЕЖАТА, като се задължава да предостави единствено техническа възможност за достъп до МРЕЖАТА.
18. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за качеството на услугите, освен ако причината е в МРЕЖАТА.
19. ОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за:
19.1. начинът, по който ПОТРЕБИТЕЛЯ ползва услугите на МРЕЖАТА, и за всички последствия от това, като например неспособността на ПОТРЕБИТЕЛЯ да установи връзка с МРЕЖАТА, освен ако причината не е в отговорностите на ОПЕРАТОРА.
19.2. сигурността на предаваната чрез МРЕЖАТА информация, вкл. и в случаите на неправомерни действия, застрашаващи сигурността на устройства, мрежи и записи;
19.3. разкриването на лични данни на ПОТРЕБИТЕЛИ на оправомощени лица в случаите, предвидени в закон;
19.4. съдържанието и актуализирането на предаваната или обработвана чрез МРЕЖАТА информация.
20. Надвзети суми за предоставяни услуги и суми по уважени рекламации по реда на настоящия раздел се възстановяват на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ заедно със законната лихва.

Раздел V. Права и задължения на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

21. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните права:
21.1. да ползват услугите съгласно настоящите Общи условия и Обща лицензия № 204 / 07.06.2004 г.;
21.2. да уведомяват ОПЕРАТОРА по начина, указан в т.16.9., за проблеми, свързани с ползването на услугите;
21.3. да изискват информация по начина, указан в т.16.1., относно ползването на услугите;
21.4. да подават молби, жалби и предложения до ОПЕРАТОРА и да получават писмени отговори по тях в едномесечен срок;
21.5. да подават жалби, отнасящи се до условията на лицензията, и до КРС;
21.6. в случай, че невъзможността за ползване или прекъсването на услугите за период, по-дълъг от 24 часа, се дължи на причина, за която ОПЕРАТОРЪТ отговаря, ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение, след писмено уведомяване на ОПЕРАТОРА;
21.7. в случай на удовлетворени жалби за надвзети суми по реда на т.16.10., оспорваната сума се връща със законната лихва за съответния период.

22. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат следните задължения:
22.1. да се запознаят с настоящите Общи условия преди ползване на услугите;
22.2. да спазват настоящите Общи условия;
22.3. да закупят фонокарта за провеждане на телефонни разговори;
22.4. да ползват услугите съобразно действащото в страната законодателство и приложимите международни актове. Това изключва извършването на следните неизчерпателно посочени действия:
22.4.1. неразрешено разпространяване на авторски материали;
22.4.2. накърняване на правата и доброто име на трети лица;
22.4.3. призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред или извършване на престъпления, разпалване на вражда или насилие към личността;
22.4.4. застрашаване на националната сигурност.
22.5. да спазват писмените указания и инструкции на ОПЕРАТОРА за правилното ползване на услугите;
22.6. да не разпространяват информация и лични данни на трети лица в нарушение на българското законодателство;
22.7. да не извършват действия, които влошават качеството на предоставяните услуги.

Раздел VІ. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

23. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ носят отговорност за причинени на ОПЕРАТОРА вреди, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнение на задълженията им по настоящите Общи условия, като отговорността им е съизмерима с причинените вреди.
24. ОПЕРАТОРЪТ спира предоставянето на услугите и изключва ПОТРЕБИТЕЛЯ от МРЕЖАТА при неизпълнение на задължения по т.21.2., 21.3., 21.4., 21.6. и 21.7. от настоящите Общи условия, след констатиране на нарушението.

Раздел VІІ. Цени и начина на заплащане на услугите

25. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ дължат на ОПЕРАТОРА следните цени за предоставяните услуги, съгласно действащия ценоразпис на ОПЕРАТОРА:

25.1. Цена за проведен телефонен разговор, в зависимост от направлението му – градски, междуградски, мобилен, международен, като отчитането се извършва по следния начин:
А.) За разговори  проведени чрез фонокарта -  разговори до 30 секунди се таксуват като 30 секунди, а след това таксуването е на всеки 30 секунди.
Б.) За разговори проведени от център, част от мрежата на ОПЕРАТОРА - разговори до 30 секунди се таксуват като 30 секунди, а след това таксуването е на всеки 6 секунди.
26. Услугите се:
А.) предплащат чрез закупуване на фонокарта;
Б.) заплащат след използване в центровете на ОПЕРАТОРА.
27. ОПЕРАТОРЪТ определя и изменя цените на предоставяните услуги по реда на ЗД и актовете по прилагането му.
28. ОПЕРАТОРЪТ прави публична ценовата листа за предоставяните от него услуги. При промяна на цените ценовата листа се публикува 7 дни преди влизането й в сила и се предоставя на разположение на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на общодостъпни места, вкл. във всеки център на ОПЕРАТОРА на територията, на която предоставя услугите.

Раздел VІІІ. Обезщетяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

29. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ имат право на обезщетение при неизпълнение на задължения от страна на ОПЕРАТОРА. ПОТРЕБИТЕЛИТЕ реализират правото си на обезщетение, като подават жалби и рекламации до ОПЕРАТОРА.
30. Отговорността на ОПЕРАТОРА се реализира по реда на Раздел ІV от настоящите Общи условия.

Раздел IX. Решаване на спорове

31. Спорове между ОПЕРАТОРА и ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се решават чрез непосредствени преговори между тях. При непостигане на съгласие всяка от страните може да поиска съдействие от КРС или да отнесе спора пред компетентния български съд.

Раздел X. Изменение и допълнение на Общите условия

32. ОПЕРАТОРЪТ изменя настоящите Общи условия по искане на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, по инициатива на КРС или по свое усмотрение – при въвеждане на нови услуги или по други причини. Промените се съгласуват с КРС по реда на ЗД.
33. ОПЕРАТОРЪТ прави публични изменените Общи условия в 7-дневен срок от съгласуването им, съгласно чл.19 от Обща лицензия № 204 / 07.06.2004 г.
33.1. ОПЕРАТОРЪТ прави публични Общите условия през целия период на действието им, като ги публикува на Интернет-страницата си и по друг подходящ начин.
33.2. ОПЕРАТОРЪТ осигурява възможност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ да получат безплатно копие от настоящите Общи условия във всяка своя служба на територията, на която предоставя услугите.
34. Настоящите Общи условия се прилагат и спрямо заварени ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в сила. ОПЕРАТОРЪТ се задължава да съобщи на заварените ПОТРЕБИТЕЛИ за настоящите Общи условия по реда на т.32.1.

Раздел XІ. Приложим закон

35. За всички въпроси, неуредени изрично в настоящите Общи условия, се прилага българското законодателство.

Настоящите Общи условия са съгласувани с Решение № ...... / .......... г. на КРС.

19.04.2008 г.
гр.София
“Диалог” ЕООД